Image Alt

Diensten

Bij (ver)bouwwerkzaamheden, het uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring of de aanleg van een spoorlijn, snelweg of dijklichaam is inzicht in de bodemeigenschappen van de locatie noodzakelijk. Dit inzicht verkrijgen we met geotechnisch grondonderzoek.

Met geotechnisch grondonderzoek brengen we de bodemeigenschappen van de locatie in beeld, waaronder de draagkracht. De verkregen (bodem)informatie vormt de basis voor diverse advieswerkzaamheden waaronder een funderingsadvies. Geotechnisch grondonderzoek bestaat in de basis veelal uit het verrichten van sonderingen en boringen ondersteund met laboratoriumonderzoek. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden kunnen we verschillend materieel en/of middelen inzetten. Dit is mede afhankelijk van de begaanbaarheid en toegankelijkheid van de locatie. Ook de aanleiding en het doel van het onderzoek spelen hierbij een rol.

Onze geotechnische diensten en werkzaamheden

Met een sondering maken we op een snelle manier een betrouwbare inschatting van de bodemeigenschappen. Bij een sondering meten we de weerstand en daarmee de vastheid van de grond. Hierdoor kunnen we de verschillende grondsoorten in de bodem onderscheiden.

Met een sondeertruck drukken we peilbuizen, bat-filters en waterspanningsmeters de grond in. Met peilbuizen peilen we de stijging van het grondwater en monitoren we de effecten van werkzaamheden op het grondwater. Door gebruik te maken van een bat-filter kunnen we de waterspanning in de grond heel precies meten. Met waterspanningsmeters kijken we hoeveel druk er ontstaat op het grondwater.

Mechanische boringen gaan makkelijker en dieper de grond in dan handboringen. We zetten dit voornamelijk in voor het nemen van grondmonsters. We plaatsen hiervoor peilbuizen of inclinometerbuizen (hellingmeters) in de grond om grondmonsters naar boven te halen. Na het nemen van grondmonsters zorgen we ook dat de grond weer opgevuld wordt.

Handboringen voeren we uit om grondmonsters te nemen of om peilbuizen te plaatsen. Handboringen zijn ideaal wanneer we niet heel diep hoeven te boren (tot ongeveer 4 meter) maar wel een identificatie van de grond nodig hebben. Handboringen zetten we vaak in om de gemaakte inschatting van de bodemeigenschappen te bevestigen maar ook om de grondwaterstand te bepalen.

Voor inzicht in de kwaliteit van grondwater of de grondwaterstand voeren we grondwatermonitoring uit. Hiervoor plaatsen we peilbuizen in de grond eventueel voorzien van bat-filters en/of waterspanningsmeters. Gedurende een korte of lange periode monitoren we het grondwater van een specifiek gebied. Ook voor inzicht in de effecten van werkzaamheden op het grondwater zetten we grondwatermonitoring in.

Zowel bij woning- als bij wegenbouwprojecten is inzicht in de bodemeigenschappen van een locatie noodzakelijk. Met geotechnisch grondonderzoek halen we alle informatie naar boven die relevant is voor uw project. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek voorzien we u van een geotechnisch advies waarbij we rekening houden met de aard en het doel van uw project. Een voorbeeld van een geotechnisch advies is een funderingsadvies.

Wanneer u de bodemeigenschappen heel specifiek en nauwkeurig in kaart wilt brengen voeren we geotechnisch laboratoriumonderzoek uit. Hierbij onderzoeken en analyseren we grondmonsters uit het geotechnische grondonderzoek in een laboratorium. Het onderzoek bestaat uit verschillende testen en proeven, afhankelijk van het inzicht dat u wilt verkrijgen.

Aanvullende diensten en werkzaamheden

Geotechnische vraagstukken vragen soms om meer dan onze standaard diensten en werkzaamheden.
Ook dan helpen we u graag verder. Andere, gerelateerde diensten zijn bijvoorbeeld:

– Ecologisch onderzoek;
– Archeologisch onderzoek;
– Geohydrologisch onderzoek;
– Milieukundig bodemonderzoek;
– Asbestinventarisatie;
– Landmeetkundige diensten;
– Ontplofbare Oorlogsresten (OO).

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd naar de technische kant van onze diensten?
Bel ons gerust!

Janwillem van Vledder

Sam Stins